ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ

ਸਮਾਰਟਸੇਵਰ (SmartSAVER) ਹੇਠ ਦਰਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਓਮੇਗਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:


Canada

 • BMO
 • Prevention Foundation Lucie et Andre Chagnon
 • CIBC
 • Haynes Connell Foundation
 • JW McConnell Family Foundation
 • Meridian
 • Metcalf Foundation
 • National Post
 • Omni
 • RBC
 • Scotia Bank
 • TD
 • Vancity
 • Ufile
 • YMCA