So sánh các Chương trình

Chọn một chương trình RESP

Có nhiều nơi cung cấp chương trình RESP để quý vị chọn lựa nhưng không phải tất cả các nơi đều có cung cấp Trái phiếu Học vấn Canada (Canada Learning Bond). Để có một danh sách đầy đủ các nơi cung cấp chương trình RESP, xim bấm vào nơi này.

Các chương trình RESP có thể rất khác nhau về các yêu cầu và các điều hạn chế của họ. Thực hiện một sự chọn lựa đúng đắn khi bắt đầu mở quỹ RESP có thể giúp tránh được nhiều điều rắc rối và tiết kiệm được tiền trong tương lai.

Khi chọn một chương trình RESP, điều quan trọng:

  • Quý vị phải biết mình muốn gì trong một quỹ RESP;
  • Hiểu những gì đang được đề nghị cống hiến cho quý vị; và
  • Chắc chắn những gì quý vị chọn đáp ứng nhu cầu của mình.

Xin bấm vào đây nơi này để có thêm thông tin về việc chọn đúng loại chương trình RESP.