Vài điều về chúng tôi

Chúng tôi là ai

SmartSAVER giúp các gia đình Canada bắt đầu việc để dành tiền cho học vấn của con họ với thông tin về tiền trợ cấp miễn phí của chính phủ và sự truy cập trực tuyến để bắt đầu thực hiện việc dành dụm.

SmartSAVER là một đề án bất vụ lợi của cộng đồng. Mục tiêu của chúng tôi là tạo dễ dàng hơn cho các gia đình để tìm hiểu và xin tiền trợ cấp có sẵn của chính phủ cho việc giáo dục hậu trung học bằng cách sử dụng Quỹ Tiết Kiệm Học Vấn (Registered Education Savings Plan, viết tắt RESP).

Tại sao RESP quan trọng?

RESP là cách tốt nhất để dành dụm tiền cho việc học hậu trung học của con quý vị vì Chính phủ Canada giúp quý vị tiết kiệm thông qua:

  1. Trái phiếu Học vấn của Canada (Canada Learning Bond): Tùy theo lợi tức của quý vị, quý vị có thể có được tới $2,000 cho việc học của con quý vị bằng cách mở một quỹ RESP. VÀ quý vị không phải đóng bất cứ khoản tiền nào cả.
  2. Trợ cấp của Canada để Tiết kiệm cho Học vấn (Canada Education Savings Grant): Nếu quý vị có thể đóng góp vào quỹ RESP của con quý vị, Chính phủ sẽ cấp thêm tiền để giúp tiền tiết kiệm của quý vị thậm chí càng tăng nhanh thêm nữa.

Hai cách SmartSAVER có thể giúp

Trước hết, SmartSAVER cung cấp thông tin cho gia đình để họ biết làm thế nào xin tiền của Chính phủ cho việc học của con họ.

Sau đó, bằng cách dùng đơn Start My RESP, gia đình có thể bắt đầu nộp đơn mở quỹ RESP và xin Canada Learning Bond trực tuyến trên mạng. SmartSAVER kết hợp với các Cơ sở Tài chánh trên toàn Canada để giúp những người nộp đơn bắt đầu mở quỹ RESP mà không tốn bất cứ đồng nào: không lệ phí ghi danh, không lệ phí thường niên và không bắt buộc phải đóng góp.

Các cộng tác viên của chúng tôi

SmartSAVER mời bất cứ cơ quan tài chánh nào về RESP quyết tâm giúp các gia đình để xin Canada Learning Bond hợp tác với chúng tôi. Nếu quý vị là cơ quan tài chánh về RESP và có thể giúp cho các gia đình hội đủ điều kiện mở quỹ RESP mà không tốn tiền (không lệ phí ghi danh, không lệ phí thường niên và không phải góp số tiền tối thiểu), xin liên lạc với chúng tôi hôm nay.

SmartSAVER cũng cộng tác với hàng loạt các cơ quan dịch vụ bất vụ lợi của cộng đồng để bảo đảm các gia đình họ phục vụ tìm hiểu về Canada Learning Bond và làm thế nào để xin trái phiếu này. Nếu quý vị là một cơ quan cộng đồng phục vụ cho các gia đình có thể hội đủ điều kiện hưởng Canada Learning Bond, xin liên lạc với chúng tôi hôm nay để biết làm thế nào quý vị có thể tham gia.