Trang Nhà

Việc học lên cao của con quý vị quan trọng đối với quý vị, nhưng quý vị có thể không biết làm thế nào quý vị có khả năng để trang trải chi phí. Hãy bắt đầu tiết kiệm cho học vấn của con quý vị với tiền cho không của Chính phủ Canada. Hãy nộp đơn xin Trái phiếu Học vấn Canada (Canada Learning Bond). Nếu con quý vị sanh ngày 1 tháng Giêng, 2004 hoặc sau ngày đó, và quý vị hội đủ điều kiện hưởng Phụ Cấp Nuôi Con (National Child Benefit Supplement), quý vị có thể nhận cho đến $2,000 cho con mình.

Trái phiếu Học vấn Canada là tiền được trả thẳng vào trong Trương mục Tiết kiệm Học vấn (Registered Education Savings Plan, viết tắt RESP) của một đứa trẻ hội đủ điều kiện, ngay cả nếu quý vị không tự mình đóng góp bất cứ khoản tiền nào.

SmartSAVER tạo dễ dàng hơn cho quý vị tìm hiểu về RESP và để nhận Trái phiếu Học vấn Canada. Chúng tôi đã kết hợp làm việc với các cơ quan tài chánh về RESP trên toàn cõi Canada để giúp quý vị bắt đầu mở một trương mục RESP mà không tốn một đồng nào cả: không lệ phí ghi danh, không lệ phí thường niên và không phải đóng một món tiền nào cả.

Khi quý vị đã sẵn sàng, hãy sử dụng mẫu đơn trực tuyến trên mạng, Start My RESP, của chúng tôi và nộp đơn xin Trái phiếu Học vấn Canada.