Trợ giúp học vấn miễn phí

Chương trình Tiết kiệm cho Chi phí Học vấn có Đăng ký (RESP) là một trương mục tiết kiệm đặc biệt dùng cho việc giáo dục.

Tìm hiểu thêm về RESP

Đoạn phim ngắn này giới thiệu về RESP, Trái phiếu Học vấn Ca-na-đa và các chi tiết khác. Nên xem phim để bắt đầu mở trương mục.

Tài liệu về RESP do chính phủ Ca-na-đa phát hành

Xin xem thêm chi tiết trong tài liệu về Chương trình Tiết kiệm cho Chi phí Học vấn có Đăng ký (RESP) do chính phủ Ca-na-đa phát hành.